Извънредно Общо събрание на БФД на 31.08.2019 г. 12:00 ч.

ПОКАНА

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание   чл.21 ал.1 , Управителният съвет на сдружение  „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС’ свиква Извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 31 август 2019 година  (събота) от 12.00 часа на адрес град София ж.к. Дружба 152-А „Клуб 180“, при следния дневен ред:

  1. Избор на Председател на УС;
  2. Разни.

Всеки отбор се представлява от неговия председател или упълномощено от него лице. Съгласно чл. 23 от Устава, Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината  от всички членове. При липса на кворум,  заседанието  се отлага с един час  и  се  провежда   на  същото  място  и  при  същия  дневен   ред,  независимо   от  броя  на присъстващите.

Ще бъде осигурена възможност за онлайн връзка (тези които няма да могат да присъстват да ни уведомят предварително).