Покана за общо събрание

Покана за общо събрание.

На общото събрание могат да участват Председателите на клубовете или упълномощени от тях лица.