Покана за общото събрание на БДФ ( 02.09.2017г от 11.00ч)

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 

 

На основание   чл.21 ал.1 , Управителният съвет на сдружение  „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС’ свиква редовно общото събрание, което ще се проведе на 02 септември 2017 година  (събота) от 11.00 часа на адрес град София ж.к. Дружба 152-А „Клуб 180“, при следния дневен ред:

 

1,Приемане на годишен финансов отчет;

2,Разглеждане и обсъждане на спортно технически въпроси;

3,Разни;

 

Всеки член се представлява от неговия председател или упълномощено от него лице.Съгласно чл. 23 от Устава Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината  от всички членове. При липса на кворум,  заседанието  се отлага с един час  и  се  провежда   на  същото  място  и  при  същия  дневен   ред,  независимо   от  броя  на присъстващите

Антонио Савов

18,08,2017г.

гр. София

БЪЛГАРИЯ, София 1612,

BULGARIA, BG- 1612 Sofia,

e-mail: info @ bdf bg.com, www.bdfbg.com