Покана за Общо събрание на БФД ( 04.07.2020 г. от 12:00ч)

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание   чл.21 ал.1 , Управителният съвет на сдружение  „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС’ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 04 юли 2020 година  (събота) от 12.00 часа на адрес град София ж.к. Дружба 152-А „Клуб 180“, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2019 година;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година;
  3. Промени в състава на Управителния съвет ;
  4. Разглеждане и обсъждане на спортно технически въпроси;
  5. Разни.

Всеки отбор се представлява от неговия председател или упълномощено от него лице. Съгласно чл. 23 от Устава, Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината  от всички членове. При липса на кворум,  заседанието  се отлага с един час  и  се  провежда   на  същото  място  и  при  същия  дневен   ред,  независимо   от  броя  на присъстващите.

 

Янислав Илиев

01.06.2020 г.

гр. София

Ще бъде осигурена възможност за онлайн връзка (тези които няма да могат да присъстват да ни уведомят предварително).