Покана за Общо събрание на БДФ ( 01.06.2019 г. от 12:00 ч.)

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание   чл.21 ал.1 , Управителният съвет на сдружение  „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС’ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 01 юни 2019 година  (събота) от 12.00 часа на адрес град София ж.к. Дружба 152-А „Клуб 180“, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2018 година;
  2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година;
  3. Промени в състава на Управителния съвет и избор на Председател на УС;
  4. Разглеждане и обсъждане на спортно технически въпроси;
  5. Разни.

Всеки отбор се представлява от неговия председател или упълномощено от него лице. Съгласно чл. 23 от Устава, Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината  от всички членове. При липса на кворум,  заседанието  се отлага с един час  и  се  провежда   на  същото  място  и  при  същия  дневен   ред,  независимо   от  броя  на присъстващите.

Всеки, който има желание да присъства на събранието и да сподели своите идеи и предложения относно бъдещето на дартса в България, е добре дошъл. Събранието ще се проведе в упоменатия днеден ред, тези които не са част от отбори членове на БФД, ще могат да се изказват в точка „Разни“.