Покана за Общо събрание на БДФ ( 01.07.2018 г. от 11.00ч)

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

На основание   чл.21 ал.1 , Управителният съвет на сдружение  „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ДАРТС’ свиква редовно Общо събрание, което ще се проведе на 01 юли 2018 година  (неделя) от 11.00 часа на адрес град София ж.к. Дружба 152-А „Клуб 180“, при следния дневен ред:

  1. Събиране на документи на отборите за пререгистрация на БФД и клубовете.
  2. Приемане на отчет за дейността на управителния съвет за 2017 година;
  3. Приемане на годишен финансов отчет за 2017 година;
  4. Промени в състава на Управителния съвет и избор на Председател на УС;
  5. Разглеждане и обсъждане на спортно технически въпроси;
  6. Разни.

 

Всеки отбор се представлява от неговия председател или упълномощено от него лице. Съгласно чл. 23 от Устава, Общото събрание е законно, ако на заседанието му присъстват повече от половината  от всички членове. При липса на кворум,  заседанието  се отлага с един час  и  се  провежда   на  същото  място  и  при  същия  дневен   ред,  независимо   от  броя  на присъстващите.

Антонио Савов

22.05.2018 г.

гр. София

Необходими документи, които трябва да бъдат представени от клубовете:

  • Устав
  • Съдебно решение
  • Булстат
  • Молба за членство до БФД

Примерно пълномощно:

ПЪЛНОМОЩНО

БЪЛГАРИЯ, София 1612,

BULGARIA, BG- 1612 Sofia,

e-mail: info @ bdf bg.com, www.bdfbg.com